صنایع سنگ امیر

از سال۱۳۸۸فعالیت خود را درتهیه وتوزیع سنگ ورقه ای و رودخانه ای و معرفی سنگهای طبیعی از کلیه معادن ایران ومرتبط با طراحی واجرا ساخت ویلا و محوطه سازی (شامل کف فرش .نما ویلا، آبنما و برکه سازی و …، ) آغاز نمود.

ایجاد و حفظ هماهنگی بین مدیریت فروش واجرایی برای رسیدن به نتیجه ای مطلوب اولویت اساسی صنایع سنگ امیر می باشد.