آتشکده

آتشکده

آبنما صخره ای – آبنما دیواری – آبنما سنگ آتشفشانی – سنگ ورقه ای – سنگ رودخانه ای