کباب پز

کباب پز

ساخت کباب پز

سنگ ورقه ای امیر- سنگ قلوه ای – محوطه سازی