سنگ ورقه ای برشی

سنگ های ورقه ای استخراج شده ازمعادن به شکل قواره بزرگ با ضخامت متغیر، به واحدهای سنگبری حمل می شود.

در این روش به صورت چند مرحله ای انجام می گیرد

1. بارگیری و تخلیه در این مرحله سنگ ورقه ای قوارهای بزرگ جدا سازی و تخلیه میشود.

2. برش طولی و عرضی دستگاه طولی بر: برش طولی سنگ را به عهده دارد و ضایعات دو طرف سنگ را برش می دهد و عرض سنگ در این بخش مشخص میشود.

برش کله بر: برش عرضی سنگ را با بهترین طول انتخاب شده برش میدهد

3. دسته بندی
در این مرحله محصول تولید شده بر حسب کیفیت، رنگ و اندازه از هم تفکیک می شود.

4. بسته بندی
در صورت صدور به خارج از کشور، محصولات تولیدی در جعبه یا پالت های مناسب بسته بندی و برای بارگیری و ارسال آماده می شوند.